Brygada PEOpay Kids z Banku PKO S.A. zaprasza na dwa dni seansów familijnych! Kino Plenerowe rozstawimy na placu Wolności, w centrum Mikołajek.
W poniedziałek (3 sierpnia) o godz. 20.30 wyświetlimy film:
Asterix & Obelix. Osiedle Bogów
 
We wtorek (4 sierpnia) o godz. 20.30 wyświetlimy film:
Super Spark. Gwiezdna misja
 
Wstęp bezpłatny!
P.S. Maseczki wymagane.
 

REGULAMIN POKAZÓW KINA PLENEROWEGO PEKAO S.A.
1. Organizatorem Pokazów jest Median Nation Sp. z o.o. ul Pory 78, 02-757 Warszawa (dalej:
„Organizator”).
2. Wstęp na wygrodzony teren pokazu odbywa się nie wcześniej niż 30 minut przed
rozpoczęciem pokazu pod warunkiem zastosowania się do zaleceń sanitarnych oraz poleceń
obsługi działającej w imieniu Organizatora
3. Wszyscy widzowie oczekując na wejście oraz wchodząc na teren pokazu muszą zachowywać
dystans społeczny (1,5m) oraz posiadać maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione
przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren
Wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich
braku, Organizator ma prawo odmówi widzom wejścia na teren Pokazu.
4. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez
cały okres, jeżeli przemieszczanie po obiekcie uniemożliwia zachowanie dystansu
społecznego na terenie Wydarzenia
5. Każdy uczestnik pokazu przed wejściem na teren wydarzenia będzie poddany
bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora. W przypadku odmowy poddania
się ww. pomiarowi lub po stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej
ż 37 stopni Celsjusza, Organizator ma prawo odnowy wstępu na teren wydarzenia.
Organizator nie będzie prowadził jakiegokolwiek zapisu pomiarów.
6. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni zając przygotowane miejsca siedzące i
pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. W przypadku rodziny
oraz osób zamieszkujących razem możliwe jest przebywanie w strefie rodzinnej,
wyznaczonej i wskazanej przez Organizatora, utworzonej z połączenia sąsiednich leżaków.
7. Każdy z widzów przed i w trakcie pokazu musi przebywać na wyznaczonym przez
Organizatora miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku
konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia.
8. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym
papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń, a także spożywanie zabronionych
prawem używek. Możliwe jest posiadanie własnej butelki z woda mineralna lub napojem
w oryginalnej butelce.
9. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego
upoważnione mogą odmówić wstępu na teren, bez podawania uzasadnienia:
a. osobom zachowującym się agresywnie
b. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków
odurzających
c. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia
d. ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się na wydarzeniu
10. W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi
urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.
11. Uczestnicy Pokazów maja obowiązek stosowa się do poleceń obsługi wydarzenia
12. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na
bieżąco.
13. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym
odbywają się Pokazy zgodnie z poleceniami obsługi.
14. Uczestnik, który naruszy postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na
wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć
na potrzeby archiwalne i promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych
i społecznościowych.
16. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
Dodaj komentarz