Zdiagnozowane zagrożenie nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

Na terenie Mikołajek na ul. Pl. Wolności w rejonie sklepu „Lewiatan” dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Do spożywania alkoholu dochodzi głównie w godzinach jego otwarcia. Problem ten jest źle postrzegany przez klientów sklepu, mieszkańców Mikołajek jak również odwiedzających naszą miejscowość turystów. Wpływa to również negatywnie na osoby nieletnie, co może przyczyniać się do ich demoralizacji.

Lokalna Policja, a w tym dzielnicowy postawił sobie za cel zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie popełniania wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach publicznych jak i popełniania wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz obyczajności publicznej dlatego policjanci przypominają i apelują o bezwzględne respektowanie przepisów.  

Naruszone przepisy:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku

Naruszone przepisy:

Art. 431 Nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych wbrew przepisom

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
podlega karze grzywny.

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.

Dodaj komentarz