18 lipca Bank Ochrony Środowiska podpisał ramowe porozumienie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Deklaracja współpracy dotyczy m.in. wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych.

Kluczowym elementem porozumienia jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnego programu ELENA przeznaczonego na sfinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych. Deklaracja współpracy podpisana w Mikołajkach to kolejna umowa z jednostkami samorządu terytorialnego z wykorzystaniem grantu ELENA. W lipcu BOŚ nawiązał analogiczne umowy z innymi samorządami.

Środki z grantu ELENA którymi dysponuje BOŚ pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. W jego ramach samorząd może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy 2021-2027.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 to wyjątkowa współpraca 17 samorządów skupionych wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Powołane zostało z myślą wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego, kulturowego i gospodarczego dla rozwoju lokalnego w ujęciu systemowym mając jednak mocno na uwadze elementy środowiskowe. Obecnie, korzystając ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 realizuje między innymi szereg projektów odnowy i zabezpieczenia infrastruktury szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich czy kanalizowania turystycznego ruchu rowerowego na ustandaryzowanej trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

 

Dodaj komentarz